You are here

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 

 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσφέρει το ανωτέρω αυτοχρηματοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια προώθησης της επιστημονικής έρευνας, της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και με γνώμονα τη διαπιστωμένη ανάγκη των φοιτητών για ενισχυμένη και μεθοδική υποστήριξη στο γνωστικό αυτό αντικείμενο. Το πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

 Στόχοι του προγράμματος

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο ίσως κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, καθώς είναι ο παράγοντας που βοηθά μια επιχείρηση να ξεχωρίσει.

Η επιχείρηση στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον βασίζεται όχι μόνο στις γνώσεις και τις δεξιότητες των εργαζομένων της, αλλά και στη δέσμευσή τους με την εργασία, τους συναδέλφους τους και την αποστολή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια, η διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία κάθε οργανισμού. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθά στην κατανόηση των εννοιών, του περιεχομένου και των συγχρόνων εξελίξεων της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Βασικός σκοπός του είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων για τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρει εφαρμοσμένες γνώσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν άμεσα στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων. Συγχρόνως όμως διατηρεί τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, για να είναι χρήσιμο σε εκπαιδευόμενους που αναζητούν εργασία ή αλλαγή σταδιοδρομίας. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Η λειτουργία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
  • Η ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
  • Ο προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
  • Πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
  • Παροχή κινήτρων και αξιολόγηση προσωπικού
  • Πολιτική και συστήματα αμοιβών

 Διάρκεια προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 3 μήνες.

 Επιστημονικός υπέυθυνος

Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής Σ.Κ.Ε του ΕΑΠ.

 Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν και  μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό, που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της μάθησης από απόσταση. Οι εκπαιδευόμενοι υποστηρίζονται συνεχώς από τον διδάσκοντα και επικοινωνούν τακτικά με αυτόν. Κάθε εκπαιδευόμενος συμμετέχει σε 2 συμβουλευτικές συναντήσεις στη διάρκεια του προγράμματος. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση συντονίζεται από τον αρμόδιο διδάσκοντα. Παίρνουν μέρος οι εκπαιδευόμενοι, που συγκροτούν το Τμήμα για το οποίο εκείνος έχει την ευθύνη. Κάθε συμβουλευτική συνάντηση έχει τρίωρη διάρκεια. Παρότι οι συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτικές, εκτιμάται ότι είναι ιδιαίτερα ουσιώδεις, γιατί βοηθούν σημαντικά στο να αποσαφηνιστούν δυσνόητα σημεία και να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος πληρέστερα το γνωστικό αντικείμενο. Επίσης, κατά τις συναντήσεις αυτές αναπτύσσεται η γνωριμία και η επικοινωνία καθηγητή – εκπαιδευομένων  και των εκπαιδευομένων μεταξύ τους. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι χρειαστεί να απουσιάσουν από τις συναντήσεις αυτές, πρέπει απαραιτήτως να καλύψουν τα κενά σε συνεννόηση με τον διδάσκοντά τους. Εκπονούν μία γραπτή εργασία 6 έως 10 σελίδων, που αξιολογείται από τον διδάσκοντα. Η γραπτή εργασία είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους και πρέπει να αποστέλλεται στο διδάσκοντα σε προκαθορισμένη ημερομηνία. Συμμετέχουν στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις, δίωρης διάρκειας, στο τέλος του προγράμματος.

 Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων.

 Βεβαίωση Παρακολούθησης

Με την λήξη κάθε προγράμματος χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ).

 Κόστος Προγράμματος

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 280 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

 Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΕΕΥΕΜ,